Μέλη

members-01

Στο τμήμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων και Μυελικής Ανεπάρκειας μπορούν να συμμετέχουν Τακτικά, Αντεπιστέλλοντα, Επίτιμα και Δόκιμα μέλη της ελληνικής Αιματολογικής Εταιρίας.

α) Τακτικά μέλη εγγράφονται Έλληνες Αιματολόγοι που έχουν αποκτήσει την ειδικότητα της Αιματολογίας στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

β) Αντεπιστέλλοντα μέλη εγγράφονται γιατροί ή μη γιατροί, πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Έλληνες ή Αλλοδαποί, που αποδεδειγμένα απασχολούνται με Αιματολογικά θέματα.

γ) Επίτιμα μέλη μπορούν να εκλεγούν Έλληνες ή Ξένοι Επιστήμονες που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, οι οποίοι συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην πρόοδο της Αιματολογίας και έχουν διαπρέψει στους ερευνητικούς τομείς της Αιματολογίας.

δ)Δόκιμα μέλη εγγράφονται οι ειδικευόμενοι της Αιματολογίας και αυτοδικαίως γίνονται Τακτικά μέλη με την απόκτηση της ειδικότητας.